Ogólne Warunki Handlowe firmy igus® Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I. Zakres stosowania


1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: Kupujący). Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
2. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują Strony przy wszystkich transakcjach, bez względu na ich przedmiot, a w szczególności dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy towarów dokonywanych pomiędzy igus® a Kupującym. Niniejsze Warunki Handlowe stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez igus®. W przypadku pozostawania igus® w stałych stosunkach gospodarczych z Kupującym, Ogólne Warunki Handlowe będą miały zastosowanie do wszelkich, przyszłych umów, nawet jeśli nie zostały ponownie wyraźnie uwzględnione, w przypadku gdy Kupujący otrzymał zamówienie uprzednio potwierdzone przez igus®. Wszelkie odmienne warunki zakupu przez Kupującego będą wiążące dla igus® tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie potwierdzone przez igus®. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków
Handlowych będą lub staną się nieważne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia.
3. Składając zamówienie Kupujący potwierdza, że Ogólne Warunki Handlowe są mu znane i że akceptuje zawarte w nich postanowienia.

II. Zawieranie umów


1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez igus® (w formie e-mail, faksem, listownie). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że igus® otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże igus®, a brak jego potwierdzenia nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia. Każdorazowa zmiana postanowień poszczególnych umów lub dodatkowych uzgodnień wiąże strony od chwili złożenia przez igus® pisemnego potwierdzenia tych zmian i znajduje zastosowanie wyłącznie do umowy, której zmiana dotyczyła. Zmiana nie ma zastosowania do innych umów łączących strony. Standardy zapewniania jakości oraz zastosowanie specyficznych warunków klienta muszą być wyraźnie uzgodnione na piśmie.
2. Wszelkie deklaracje i oświadczenia klienta - w szczególności zamówienia lub odwołania towarów, ceny, ilości i terminów dostawy - które są dokonywane w drodze elektronicznej wymiany danych (EDI), są prawnie wiążące tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie potwierdzone przez igus® w formie e-mail, faksem lub listownie. Dotyczy to również sytuacji, gdy igus® zgodził się na elektroniczną wymianę danych. igus® nie ponosi odpowiedzialności za awarie systemu lub błędy transmisji podczas elektronicznej wymiany danych.

III. Ceny


1. Ceny są cenami na warunkach DAP ex-works według Incoterms 2010. Ceny nie uwzględniają jakichkolwiek opłat celnych, podatków, frachtu, ciężarów finansowych związanych z importem, ani kosztów dostawy, chyba że strony uzgodniły inaczej.
2. Ceny są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
3. W przypadku nowych zamówień lub zamówień uzupełniających igus® nie będzie związany poprzednimi cenami. O ile nie uzgodniono inaczej, ceny obowiązują tylko dla dostawy uzgodnionych ilości, wielkości partii lub minimalnej ilości zamówienia oraz wymagają ich realizacji.

IV. Obowiązki dostawy i odbioru

 
1. Realizacja zamówienia następuje na warunkach i w terminie uzgodnionym między stronami. Dochowanie terminów uzależnione będzie od terminowego wywiązania się z zobowiązań umownych przez Kupującego, takich jak dostarczenie wymaganych dokumentów, wpłata zaliczki w ustalonej wysokości lub dostarczenie umówionych materiałów. Termin dostawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od igus®, w tym zdarzeń siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, uniemożliwiających terminową realizację zamówienia. Powyższe dotyczy również podwykonawców. igus® niezwłocznie powiadomi Kupującego o wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na termin realizacji zamówienia. O dotrzymaniu terminu dostawy decyduje termin zgłoszenia gotowości do wysyłki.
2. Jeżeli uzgodniony termin dostawy nie zostanie dotrzymany z
przyczyn zawinionych przez igus® Kupujący jest uprawniony do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, gdy igus® pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu dostawy wynoszącego co najmniej 48 godzin nadal nie realizuje dostawy. W przypadku bezskutecznego upływu terminu dodatkowego, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Kwota odszkodowania za opóźnione wykonanie nie może przekroczyć wartości 5% tej części dostawy, która nie została wykonana w uzgodnionym terminie.
3. W przypadku zamówień ramowych, bez określonych warunków umownych, wielkości partii produkcyjnych i dat przyjęcia, igus® może, nie później niż trzy miesiące po potwierdzeniu zamówienia, wezwać Kupującego do ustalenia warunków umownych w sposób wiążący. W przypadku niespełnienia przez Kupującego powyższego żądania w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania wezwania, igus® ma prawo wyznaczyć Kupującemu dwutygodniowy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie igus® jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania od Kupującego odszkodowania.
4. W przypadku nieodebrania przez Kupującego w ustalonym terminie całości lub części towaru, niezależnie od przysługujących mu ustawowo uprawnień, igus®, jest uprawniony, po uprzednim zawiadomieniu Kupującego, do sprzedaży zamówionych przez Kupującego towarów osobie trzeciej.
5. Warunkiem koniecznym przyjęcia zwrotu towaru, zakwestionowanego przez Kupującego i uznanego przez igus® jest zwrot przez Kupującego towaru w stanie nieuszkodzonym, w oryginalnym opakowaniu w terminie uzgodnionym z igus®. Koszty związane ze zwrotem towaru, w tym koszty przewozu, obciążają Kupującego.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które igus® nie ponosi odpowiedzialności, Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia wszystkich, gotowych produktów w ilościach już zamówionych lub zatwierdzonych po ustalonych cenach, a także wszystkich niedokończonych produktów z jednoczesnym zwrotem kosztów poniesionych przez igus® przy ich produkcji.

V. Siła wyższa


1. igus® nie ponosi odpowiedzialności z tytułu częściowego lub całkowitego niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem siły wyższej. Siła wyższa rozumiana jest jako nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron zdarzenie zewnętrzne, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu strona nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Za zdarzenia siły wyższej uważa się w szczególności (a) katastrofy naturalne, takie jak pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, huragany lub inne ekstremalne zdarzenia naturalne (b) niepokoje społeczne, wojny, sabotaż, ataki terrorystyczne, epidemie lub powszechne, międzynarodowe rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych oraz inne podobne, nieprzewidziane i nieuniknione zdarzenia (c) strajki, lokauty i inne środki w ramach parametrów walk pracowniczych (d) przerwy w dostawie prądu lub awarie linii telekomunikacyjnych (e) środki wydane przez ustawodawców, rząd lub sądy bądź agencje rządowe niezależnie od ich legalności. igus® może powołać się na wyłączenie jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy zaistniałych w efekcie siły wyższej, również jeżeli dotknęła ona inny podmiot zobowiązany do świadczenia
niezbędnego w realizacji zobowiązań wynikających z umowy.
2. W przypadku zdarzeń siły wyższej, które są nie tylko tymczasowe, ale trwale uniemożliwiają igus® należyte wykonanie zobowiązań umownych - przy uwzględnieniu interesów Kupującego – lub sprawiają, że wykonywanie obowiązków umownych przez igus® jest niecelowe, zarówno igus®, jak i Kupujący mają prawo do odstąpienia od części umowy, która nie została jeszcze wykonana.
3. Kupujący będzie uprawniony do wstrzymania się z płatnością za towary i usługi, z wykonania których igus® nie będzie mógł się wywiązać w wyniku zdarzenia siły wyższej, dopóki takie zdarzenie się nie zakończy. igus® nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty powstałe w wyniku zdarzenia siły wyższej.

VI. Pakowanie, wysyłka, przeniesienie ryzyka


1. Wybór sposobu pakowania i materiału do pakowania, formy przewozu oraz trasy przewozu należy do wyłącznej decyzji igus®, chyba że strony uzgodniły inaczej. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia. W przypadku opóźnienia wysyłki z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego z chwilą otrzymania przez Kupującego zawiadomienia igus® o gotowości towaru do wysyłki. Na pisemne żądanie Kupującego igus® ubezpieczy towar na czas magazynowania lub transportu od zniszczeń, uszkodzeń transportowych lub pożarowych. Koszty ubezpieczenia ponosi Kupujący.

VII. Zastrzeżenie własności


1. igus® zastrzega sobie własność towaru do czasu zapłaty całości ceny przez Kupującego (Towar zastrzeżony). W przypadku, gdy wartość zabezpieczenia przysługującego igus® przekracza o więcej niż 10% należności podlegające zabezpieczeniu, na żądanie Kupującego igus® zwolni część przysługujących mu zabezpieczeń.
2. Niedopuszczalne jest ustanowienie zastawu na Towarze zastrzeżonym bądź przenoszenie jego własności tytułem zabezpieczenia. Kupujący jest uprawniony do dalszego zbywania Towaru Zastrzeżonego w ramach zgodnego z prawem obrotu gospodarczego. W przypadku roszczeń osób trzecich dotyczących towaru z zastrzeżonym prawem własności, Kupujący jest zobowiązany do podjęcia działań wykazujących, że Towar zastrzeżony jest własnością igus®.
3. W przypadku zbycia przez Kupującego Towaru Zastrzeżonego, Kupujący przenosi na igus® wszelkie roszczenia wobec osób trzecich, które wynikają ze sprzedaży Towaru Zastrzeżonego. Kupujący jest zobowiązany przenieść na igus® wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi, wynikające z odsprzedaży towaru z zastrzeżonym prawem własności. Jeżeli towar zastrzeżony jest sprzedawany z innymi towarami, które nie stanowią własności igus®, Kupujący przenosi na igus® tylko tę część roszczenia, która wynika ze sprzedaży i odpowiada zafakturowanej wartości towaru zastrzeżonego.
4. W przypadku obróbki lub przetwarzania, połączenia towaru z inną rzeczą igus® zostaje współwłaścicielem powstałego w ten sposób przedmiotu bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia lub odszkodowania za inny materiał w proporcji odpowiadającej wartości towaru (kwoty wystawionej faktury). Wszelkie przetworzone w ten sposób towary stanowią Towar Zastrzeżony. Cesja roszczenia o płatność, o której mowa w ust. 3 dotyczy również nowych towarów; jednakże cesja zostanie dokonana tylko do wysokości ceny netto przetworzonych, połączonych lub mieszanych Towarów Zastrzeżonych zafakturowanych przez igus®.
5. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty przez
Kupującego lub zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Kupującego, igus® może powstrzymać się ze spełnieniem następnego świadczenia do czasu uregulowania zaległej należności przez Kupującego (wraz z należnościami ubocznymi) lub żądać odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty, zaś wszelkie zobowiązania Kupującego stają się natychmiast wymagalne.
6. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować igus® o dokonanych zajęciach lub zabezpieczeniach ustanowionych wobec Towaru zastrzeżonego. Koszty powstałe w związku z roszczeniami osób trzecich obciążają Kupującego. Na żądanie igus®, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia igus® wszelkich informacji i dokumentów wymaganych do dochodzenia praw igus® wobec osób trzecich.
7. Jeżeli igus® skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu igus® Towarów Zastrzeżonych. Odebranie Towaru Zastrzeżonego lub zastrzeżenie własności nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba że igus® wyraźnie to zadeklarował.

VIII. Obowiązki, badania i zgłaszanie wad, odpowiedzialność za wady


1. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia dostarczonego towaru pod kątem istnienia wad fizycznych i uszkodzeń transportowych. Wady fizyczne obejmują również dostawę niewłaściwych towarów lub niewystarczających ilości. O istnieniu wady fizycznej lub uszkodzenia Kupujący jest zobowiązany zawiadomić igus® niezwłocznie na piśmie, nie później niż w terminie 14 dni od dostawy. W przypadku wady ukrytej, Kupujący jest zobowiązany zawiadomić igus® o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu. Towar odebrany przez Kupującego bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad fizycznych w towarach i zgłoszenia ich na piśmie przez Kupującego, igus® według uznania, dokona naprawy towarów w celu usunięcia wady lub wymieni towar na wolny od wad. W przypadku wymiany towaru na towar wolny od wad, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu igus® wadliwego towaru.
3. Jeżeli wady nie można usunąć w odpowiednim terminie lub jeżeli usunięcie bądź dostawa zastępcza zakończyła się niepowodzeniem z innych przyczyn, Kupujący może, według własnego uznania, żądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Niepowodzenie w usunięciu lub dostawie zastępczej ma miejsce wtedy, gdy (i) igus® uzyskał wystarczającą możliwość dokonania usunięcia wady lub dostawy zastępczej, bez osiągnięcia pożądanego sukcesu, lub (ii) usunięcie wady lub dostawa zastępcza jest niemożliwe, bądź (iii) usunięcie wady lub dostawa zastępcza została odrzucona przez firmę igus® lub z powodu nieuzasadnionego opóźnienia, bądź (iv) istnieją uzasadnione wątpliwości co do szans na powodzenie usunięcia wady lub dostawy zastępczej, lub (v) usunięcie wady lub dostawa zastępcza jest nieuzasadniona z innych powodów.
4. igus® udziela gwarancji na sprzedawany towar na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych. Towar oferowany przez igus® objęty jest 12-miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wydania towaru Kupującemu.
5. Decydujące dla jakości i projektu produktów będą próbki wyjściowe, które zostaną przedstawione w celach testowych Kupującemu na jego żądanie. Zapewnienie określonych cech dostarczanego towaru i wydajności form wymaga pisemnego potwierdzenia w potwierdzeniu zamówienia. Odniesienie do norm lub standardów technicznych służy jedynie jako opis produktu i nie stanowi gwarancji jakości. igus® ponosi odpowiedzialność za możliwość i prawidłowość zastosowania swoich towarów w określonych rozwiązaniach i produktach finalnych Kupującego tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie z pisemnych uzgodnień między Stronami.
igus® nie ponosi jednak wyżej wymienionej odpowiedzialności, jeżeli Kupujący nie zastosował się do wyraźnych wskazówek, zaleceń lub instrukcji igus®.
6. Odpowiedzialność igus® z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu jest wyłączona. Odpowiedzialność igus® z tytułu rękojmi jest także wyłączona gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

IX. Ogólne ograniczenia odpowiedzialności


1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Ogólnych Warunków Handlowych strony wyłączają odpowiedzialność igus® za szkodę, za wyjątkiem szkody spowodowanej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa igus®. igus® nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za jakąkolwiek szkodę, utracone korzyści, utratę zysku, utratę możliwości użytkowania, utratę produkcji, utratę umów ani za jakiekolwiek inne szkody, bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, jakie ponieść może lub poniósł Kupujący. Całkowita odpowiedzialność igus® z tytułu realizacji określonego zamówienia jest ograniczona do kwoty stanowiącej trzykrotność wartości danego zamówienia.
2. Jeżeli produkty dostarczane przez igus® wielokrotnie wykazują wady tego samego rodzaju, określenie zakresu odpowiedzialności igus® na podstawie procedury rynku referencyjnego wymaga, aby bazowy rynek referencyjny obejmował co najmniej 40% całego rynku.

X. Zasady i warunki płatności oraz opóźnienie płatności


1. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, płatność powinna nastąpić w terminie 21 dni od dnia wystawienia przez igus® faktury VAT.
2. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, igus® należą się odsetki za czas opóźnienia, chociażby igus® nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. igus® należą się odsetki ustawowe, o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w umowie. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
3. W przypadku istnienia nieuregulowanych przez Kupującego płatności, igus® może powstrzymać się z realizacją zamówień Kupującego do czasu uregulowania zaległej należności przez Kupującego (wraz z należnościami ubocznymi) lub żądać wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego. W razie odmowy lub niespełnienia żądania zapłaty lub udzielenia zabezpieczenia, igus® jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania odszkodowania z tytułu niewykonania zobowiązania.
4. Kupujący jest uprawniony do zatrzymania płatności lub ich potrącenia z roszczeniami wzajemnymi, jeżeli wierzytelności są bezsporne lub stwierdzone prawomocnym orzeczeniem.
5. Dla faktur korygujących wystawianych przez igus® akceptacja warunków i ich spełnienie przez obie strony transakcji następuje z chwilą wystawienia faktury korygującej.

XI. Narzędzia i pobieranie próbek


1. Narzędzia użyte do wytworzenia towarów objętych umową stanowią wyłączną własność igus®, nawet jeśli zostały wyprodukowane lub nabyte wyłącznie w imieniu Kupującego dla niektórych produktów i niezależnie od tego, czy Kupujący przyczynił się do poniesienia kosztów produkcji lub nabycia narzędzi.
2. Wszelkie koszty narzędzi i konfiguracji - w tym koszty
proporcjonalne - do zapłaty przez Kupującego stają się wymagalne po przedstawieniu wstępnych próbek uzgodnionej i odpowiedniej jakości oraz odpowiedniej dokumentacji zgodnie z AIAG (Automotive Industry Action Group), VDA (Verband der Automobilindustrie eV [Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego] lub normy branżowej bez wymaganej formalnej zgody Kupującego lub odbiorcy końcowego.
3. Koszty jednorazowego procesu pobierania próbek nie obejmują kosztów testowania i przetwarzania urządzeń, a także zmian wymaganych przez Kupującego. Koszty wszelkich dodatkowych procesów pobierania próbek, które stają się niezbędne z przyczyn leżących po stronie igus®, ponosi igus®.

XII. Dostarczanie materiałów


1. Jeżeli Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, materiały powinny być dostarczone przez Kupującego w uzgodnionym przez strony terminie, w dobrej jakości oraz ilości uwzględniającej rozsądny nadmiar wynoszący co najmniej 5%. Koszty związane z dostarczeniem materiałów obciążają Kupującego. W przypadku niespełnienia wymienionych wyżej wymogów, termin dostawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu. Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, wszelkie dodatkowe koszty - w szczególności za zakłócenia produkcji - poniesione przez igus® w wyniku niedostarczenia przez Kupującego materiałów na czas lub w nieuzgodniony sposób, obciążają Kupującego.

XIII. Prawa własności


1. Wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku lub w związku z produkcją i dostawą produktów objętych umową, w szczególności do modeli, form i urządzeń, notatek i szkiców zaprojektowanych przez igus® lub przez strony trzecie w imieniu igus®, będą wyłączną własnością igus®, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie, w szczególności w przypadku wspólnych projektów rozwojowych lub zleceń deweloperskich opartych na kosztach.
2. Kupujący zapewnia, że jakiekolwiek materiały (szkice, modele, próbki, etc.), przekazane przez Kupującego na rzecz igus® w celu realizacji zamówienia nie naruszają praw osób trzecich z tytułu praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej oraz że Kupujący jest uprawniony do ich wykorzystania. igus® nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Kupującego w tym zakresie. W przypadku naruszenia przez Kupującego obowiązku, o którym mowa w ust. 2 zdanie pierwsze, Kupujący zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez igus®. Jeżeli na skutek roszczeń osób trzecich, wynikających z przysługujących im praw własności przemysłowej lub praw własności intelektualnej, realizacja zamówienia przez igus® będzie niemożliwa, igus® jest uprawniony do wstrzymania się z realizacją zamówienia. O wstrzymaniu się z realizacją zamówienia igus® niezwłocznie poinformuje Kupującego, wskazując na przyczyny wstrzymania się z realizacją zamówienia. Dostarczone przez Kupującego igus® niewykorzystane materiały, zostaną zwrócone Kupującemu na jego żądanie. W przypadku braku żądania Kupującego co do zwrotu niewykorzystanych materiałów, igus® wezwie Kupującego do odbioru materiałów w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego. Po bezskutecznym upływie terminu igus® jest uprawniony do zniszczenia niewykorzystanych materiałów.

XIV. Miejsce wykonania i siedziba prawna


1. Miejscem wykonania zobowiązania jest siedziba igus® Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Strony uzgadniają, że sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy dla siedziby igus®. Sprzedający jest również uprawniony do wszczęcia postępowania sądowego w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Kupującego.
3. Stosunek umowny pomiędzy stronami podlega prawu polskiemu. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym wyłączone.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów bezwzględnie obowiązujących.
5. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują od dnia 05.08.2022.