Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® J260 - dane materiału

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® J260 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,35
Kolor żółty
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,2 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 0,4
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,06 - 0,20
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 0,35

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 2.200 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 60 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 50
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 40
Twardość D w skali Shore'a 77 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +120
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +140
Min. Temperatura pracy °C -100
Przewodność cieplna [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) [K-1 x 10-5] 13 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1010 DIN 53482
Tabela 01: Dane materiału


Rysunek 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® J260


Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk iglidur® J260 o grubości ścianki 1mm przy pracy bezsmarownej na metalowym wałku, przy 20°C, zamontowane w stalowej obudowie.

X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Pobiera [MPa]

Podobnie do klasycznych łożysk iglidur® J, łożyska iglidur® J260 są również niezwykle wytrzymałe oraz bardzo odporne na ścieranie, ale zapewniają zwiększone rezerwy dla długotrwałego stosowania w temperaturze +120°C.


Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe zależne od temperatury Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (40MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Odkształcenie przy obciążeniu i temperaturach Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[m/s]

Własności mechaniczne

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Ze wzrostem temperatur zmniejsza się wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® J260. Wykres 02 ilustruje tą zależność.

Na rysunku 03 przedstawione jest elastyczne odkształcenie iglidur® J260 przy obciążeniach radialnych. Poniżej maksymalnego zalecanego obciążenia powierzchniowego 40 Mpa, odkształcenie wynosi mniej niż 2,5 %. Potencjalne odkształcenie tworzywa sztucznego, poza innymi czynnikami, zależy od długości wystawienia na działanie.


m/s Prędkość obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 1 0,7 3
Chwilowa 2 1,4 4
Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® J260 jest opracowany dla niewielkich i średnich prędkości powierzchniowych. Maksymalne prędkości podane w Tabeli 02 mogą być osiągane przy minimalnych obciążeniach ciśnieniowych. Przy wymienionych prędkościach, w wyniku tarcia może wystąpić wzrost temperatury aż do dozwolonej wartości długotrwałej. W praktyce te wartości graniczne nie zawsze są możliwe do osiągnięcia.


iglidur® J260 Temperatura robocza
Minimalna - 100 °C
Maksymalna ciągła + 120 °C
Maksymalna chwilowa + 140 °C
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe + 80 °C
Tabela 03: Limity temperatur dla iglidur® J260

Temperatury

Temperatura panujaca wewnątrz łożyska również ma wpływ na jego zużycie. Zużycie wzrasta wraz ze wzrostem temperatur a ich wpływ jest szczególnie widoczny od 80°C w górę. Przy wyższych temperaturach niż +80°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.


Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 0,75 Mpa

X = Prędkośc powierchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Wykres 05: Współczynniki tarcia zależnie od obciążenia, v = 0,01 m/s

X = Pobiera [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Tak jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia µ zależy od obciążenia. Co ciekawe, współczynnik tarcia zmniejsza się ze wzrastającymi obciążeniami, podczas gdy wzrost prędkości powierzchniowej powoduje delikatny wzrost współczynnika tarcia (Rys. 04 i 05).


Rys. 06: Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych oraz oscylujących dla różnych materiałów wałów Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Materiały wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum, twardo anodowane
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałów

Tarcie i zużycie zależy w bardzo dużym stopniu od materiału wałka. Bardzo gładkie wałki zwiększają zarówno współczynnik tarcia, jak i zużycie łożyska. Do łożysk iglidur® J260 najlepiej nadają się wałki o średniej chropowatości powierzchni Ra = 0,8 µm. Na Rys. 06 przedstawiono podsumowanie wyników badań z różnymi materiałami wałków przeprowadzonych dla łożysk ślizgowych wykonanych z tworzywa iglidur® J260. Należy zwrócić uwagę, że ze wzrostem obciążenia rekomendowana twardość wałka wzrasta. Przy obciążeniach powyżej 2 Mpa wały miękkie wykazują tendendencję do wycierania się przez co zmniejsza się żywotność całego układu. Porównanie zastosowań obrotowych i wahliwych na Rysunku 07 wyjaśnia, że łożysko iglidur® J260 jest szczególnie przydatne do zastosowań obrotowych.

iglidur® J260 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynniki tarcia μ 0,06–0,20 0,09 0,04 0,04
Tabela 04: Współczynnik tarcia łożyska iglidur® J260 na stali (Ra = 1 µm, 50 RHC)

Rys. 07: Zużycie w zastosowaniach obrotowych i wahliwych Rys. 07: Ścieranie przy zastosowaniach wahliwych i obrotowych z wałem ze stali Cf53 w zależności od obciążenia
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Zużycie [μm/km]
 
A = Obrotowe
B = Wahliwe

Średnia Odporność przy temperaturze 20°C
Alkohole + to 0
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków 0 do –
Paliwa
Rozcieńczone kwasy
Silne kwasy
Rozcieńczone zasady + to 0
Silne zasady + to 0
Wszystkie parametry podane dla temperatury pokojowej [20°C] Table 05: Odpornosć chemiczna dla iglidur® J260

Opór właściwy objętościowy > 1012 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1010 Ω

Odporność chemiczna

Łożyska ślizgowe iglidur® J260 są odporne na rozcieńczone zasady, węglowodory i alkohole. Nadzwyczajnie niska absorpcja wilgoci sprawia, ze mogą być one używane w środowisku mokrym i wilgotnym.

Promieniowanie radioaktywne

Odporne na intensywność promieniowania o wartości do 3x 102 Gy

odporne na promieniowanie UV

Częściowo odporne na promienie UV

Próżnia

W przypadku rozwiązań w próżni potencjalnie istniejąca zawartość wilgoci jest usuwana. Z tego powodu tylko suche łożyska iglidur® J260 są odpowiednie do użycia w próżni.

Własności elektryczne

Łożyska iglidur® J260 są izolatorami elektrycznymi.


absorpcja wilgoci / pochłanianie wilgoci

Absorpcja wilgoci łożysk iglidur® J260 wynosi około 0,2 % w standardowych warunkach klimatycznych. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0.4 %. Wartości te są tak niskie, że rozważanie na temat przedłużenia ze względu na absorpcję wilgoci może być pominięte.

Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 0,2 % wag.
Maks. Absorbcja wilgoci 0,4 % wag.

Tabela 06: Absorpcja wilgoci


Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® J260
E10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 do 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 do 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 do 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 do 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 do 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 do 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 do 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 do 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabela 07: Ważne tolerancje według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montazowe

Łożyska iglidur® J260 są łożyskami standardowymi dla wałów z tolerancją h (zalecana jest minimalnie h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji H7. Po zamontowaniu w obudowie przy nominalnej średnicy, wewnętrzna średnica łożyska automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla niektórych rozmiarów, w zależności od grubości ścianki tolerancja odbiega od podanych tu wartości (patrz program dostaw).