Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® A200 - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® A200 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,14
Kolor biały
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 1,5 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 7,6
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,10 - 0,40
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 0,09

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 2.500 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 116 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 54
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 18
Twardość D w skali Shore'a 81 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +80
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +170
Min. Temperatura pracy °C -40
Przewodność cieplna [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) [K-1 x 10-5] 10 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1012 DIN 53482
Tabela 01: Dane materiału

Wykres 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® A200 o grubości ścianki 1mm przy pracy bezsmarownej na metalowym wałku, przy 20°C, zamontowane w stalowej obudowie.

X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Pobiera [MPa]


 
Łożyska wykonane z tworzywa iglidur® A200 są odpowiednie do stosowania w bezpośrednim kontakcie z żywnością. Dlatego stanowią idealne rozwiązanie do łożyskowania maszyn w branży spożywczej, produkcji aparatury medycznej, małego sprzętu AGD, itp. Ponadto, iglidur® A200 wyróżnia się zdolnością do wchłaniania brudu oraz cichą pracą. Wysoka odporność na scieranie, brud oraz zdolność do pracy na sucho pozwalają na zastosowanie w wielu aplikacjach jako alternatywa dla łożyska smarowanych.


Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (18MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[m/s]

Własności mechaniczne

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Wytrzymałość na ściskanie łożysk iglidur® A200 maleje ze wzrostem temperatury. Wykres 02 ilustruje tą zależność.
 
Na Rys. 03 przedstawiono elastyczną deformację łożyska iglidur® A200 przy obciążeniach radialnych. Poniżej maksymalnego zalecanego obciążenia powierzchniowego 18 Mpa, odkształcenie wynosi mniej niż 2 %. Deformacja plastyczna jest nieistotna dla tych obciążeń promieniowych. Jest to jednakże zależne od czasu działania tego nacisku.


m/s Prędkość obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 0,8 0,6 2
Chwilowa 1,5 1,1 3
Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® A200 ma zastosowanie dla niskich prędkości poślizgu. Maksymalne prędkości to 0.8 m/s ( ruchy obrotowe ) i 2 m/s ( ruchy liniowe )dla pracy ciągłej na sucho. Przedstawione wartości pokazują granicę, dla której długotrwała temperatura roboczawzrasta w wyniku tarcia do najwyższej dopuszczalnej wartości. Wartości te w praktyce nie są osiągane z powodu czynników zewnętrznych.


iglidur® A200 Temperatura robocza
Minimalna - 40 °C
Maksymalna ciągła + 80 °C
Maksymalna chwilowa + 170 °C
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe + 50 °C
Tabela 03: Zakresy temperaturowe dla iglidur® A200

Temperatury

Krótkotrwała maksymalna dopuszczalna temperatura wynosi 170°C. Ze wzrostem temperatur zmniejsza się wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® A200. Wykres 02 ilustruje tą zależność. Temperatura panujaca wewnątrz łożyska również ma wpływ na jego zużycie. Przy wyższych temperaturach niż +50°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.
 


Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 0,75 Mpa

X = Prędkośc powierzchniowa [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Wykres 05: Współczynniki tarcia zależnie od obciążenia, v = 0,01 m/s

X = Pobiera [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Współczynnik tarcia zmienia się tylko w niewielkim stopniu analogicznie jak odporność na zużycie ze zwiększającym się obciążeniem (Rys. 04 i 05).

iglidur® A200 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,1 - 0,4 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Współczynnik tarcia dla łożysk iglidur® A200 na stali (Ra = 1 μm, 50 HRC)


Rys. 06: Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych oraz oscylujących dla różnych materiałów wałów Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Materiały wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum, twardo anodowane
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałów

Rysunek 06 i 07 prezentuje podsumowanie wyników testów pracy różnych materiałów wałków z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur® A200. W zastosowaniach wahliwych poniżej obciążenia p = 2 MPa zużycie łożysk iglidur® A200 jest wyższe niż w zastosowaniach obrotowych o takim samym obciążeniu. W tym przypadku wałki wykonane z St37 są pozytywnym wyjątkiem.

Rys. 07: Zużycie przy obrotach i oscylacji Rys. 07: Zużycie przy zastosowaniach oscylujących i obrotowych z różnymi materiałami wałków
 
Y = zużycie [μm/km]
 
A= Cf53
B= chromowane na twardo
C= V2A
D= St37
 
nirbieskie = obrotowe
różowe= oscylacyjne

Średni Odporność
Alkohol + to 0
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0 to -
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady 0
+ odporne      0 ograniczona odporność      - brak odporności
Wszystkie specyfikacje dla temperatury pokojowej [+20 °C]
Tabela 05: Odporność chemiczna łożysk iglidur® A200


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy > 1013 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1012 Ω

Odporność chemiczna

Łożyska iglidur® A200 mają dobra odporność na środki myjące, tłuszcze, oleje, zasady i slabe kwasy.

Promieniowanie radioaktywne

Łożyska iglidur® A200 są odporne na dawkę promieniowania 1 x 104 Gy. Duże promieniowanie wpływa na pogorszenie lub wręcz utrate właściowości mechanicznych materiału.
 

Odporność na promienie UV

Łożyska iglidur® A200 sa odporne na promieniowanie UV.

Próżnia

Łożyska iglidur® A200 mogą być stosowane w próżni jedynie w ograniczonym zakresie z powodu ich wysokiej absorbcji wilgoci.

Własności elektryczne

Łożyska iglidur® A200 są izolatorami.


Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 1,5 wagi-%
Maks. Absorbcja wilgoci 7,6 wagi-%
Tabela 06: Absorpcja wilgoci

Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

Absorpcja wilgoci łożysk iglidur® A200 wynosi około 1.5% w standardowych warunkach klimatycznych. Limit nasycenia w wodzie wynosi 7.6 %. Należy wziąć to pod uwagę podczas okreslania warunków pracy łożyska.


Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® A200
D11 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 do 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025

Tabela 07: Ważne tolerancje według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montazowe

Łożyska ślizgowe iglidur® A200 to łożyska standardowe do wałków o tolerancji h (rekomendowany minimum h9).
Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji H7. Po instalacji w oprawie o średnicy nominalnej średnica wewnętrzna łożyska automatycznie dopasowuje się do tolerancji D11. Dla niektórych rozmiarów, w zależności od grubości ścianki tolerancja odbiega od podanych tu wartości (patrz program dostaw).