Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® T220 - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® T220 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,28
Kolor biały
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,3 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 0,5
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą μ 0,20-0,32
wartość pv, maks. (na sucho) MPa x m/s 0,28

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 1.800 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 65 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 55
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 40
Twardość D, Shore'a 76 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +100
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +160
Minimalna temperatura aplikacji °C -40
Przewodność termiczna W/m x K 0,24 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) K–1 x 10–5 11 DIN 53753

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1010 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1010 DIN 53482
1) Bez dodatkowego obciążenia; brad ruchu ślizgowego; relaksacja nie wykluczona.
Tabela 01: Dane materiału


wartości pv T220


Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur® T220 z grubością ściany 1 mm podczas pracy na sucho z wałkiem stalowym, przy temperaturze 20°C, zainstalowanych w obudowie stalowej.

X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Pobiera [MPa]


 
iglidur® T220 jest specjalnym materiałem do stosowania w przemyśle tytoniowym. Spełnia wymagania przemysłu tytoniowego. Materiał jest wolny od nieporządanych i zabronionych skladników, zgodnie z zaleceniami wytwórców z 2004 roku.


Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (40MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[m/s]

Własności mechaniczne

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na nacisk łożysk iglidur® T220 maleje. Wykres 02 ilustruje tą zależność.
 
Łożyska iglidur® T220 mogą być poddawane naciskowi do 45 MPa. W takim przypadku odkształcenie wynosi 2%. Dopuszczalny nacisk jest ograniczony przez wyższe temperatury. (Rys. 02).


Maksymalna prędkość powierzchniowa

m/s Prędkość obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 0,4 0,3 1
Chwilowa 1 0,7 2
Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

Maksymalne prędkości powierzchniowe łożysk ślizgowych iglidur® T220 wynoszą 0.4m/s przy ciągłym obrocie. Tarcie i wytwarzające się ciepło ogranicza dopuszczalne prędkości. Z tego wynika, że wyższe prędkości można osiągnąć w pracy przerywanej lub podczas ruchów liniowych.


iglidur® T220 Temperatura robocza
Minimalna - 40 °C
Maksymalna ciągła + 100 °C
Maksymalna chwilowa + 160 °C
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe + 50 °C
Tabela 03: Dopuszczalne temperatury dla iglidur® T220

Temperatury

Elastyczność łożyska zależy od temperatury. Nawet 60°C prowadzi do znacznego zwiększenia elastyczności. Od +50°C i więcej należy uwzględnić stosowanie mechanicznego blokowania.


Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 0,75 Mpa

X = Prędkośc powierzchniowa [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Wykres 05: Współczynniki tarcia zależnie od obciążenia, v = 0,01 m/s

X = Pobiera [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Dzięki zgodności z wymogami ustanowionymi przez przemysł przetwórstwa tytoniu, współczynniki tarcia i zużycia łożysk iglidur® T220 są zdecydowanie mniejsze w porównaniu z najlepszymi łożyskami iglidur®. Współczynnik tarcia zmniejsza się wraz z obciążeniem, podczas gdy zwiększa się tylko nieznacznie pryz większej prędkości.

iglidur® T220 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,2 - 0,32 0,09 0,04 0,04
Tabel 04: Współczynniki tarcia dla łożysk iglidur® T220 ze stalą (Ra = 1 µm, 50 HRC)


Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych z różnymi materiałami Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Materiały wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum, twardo anodowane
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałów

Na Rys. 06 przedstawiono podsumowanie wyników badań z różnymi materiałami wałków przeprowadzonych dla łożysk wykonanych z tworzywa iglidur® T220.
Na rysunku 07 widać, że wraz ze wzrostem obciążenia łożysko reaguje zwiększeniem zużycia. Dlatego nie powinno się przekraczać obciążeń 5 Mpa na łożysko ( odpowiednio do jego wymiarów ).

Zużycie przy obrotach i oscylacji Rys. 07: ścieranie przy zastosowaniach oscylujących i obrotowych z wałem ze stali Cf53 w zależności od obciążenia
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Zużycie [μm/km]
 
A = obrotowe
B = oscylacyjne

Średnia Odporność
Alkohole +
Węglowodory -
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady -
Silne zasady -
+ odporne      0 częściowo odporne      - nieodporne
All specyfikacje przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 05: Odporność chemiczna łożysk iglidur® T220


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy > 1010 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1010 Ω

Odporność chemiczna

Łożyska iglidur® T220 są odporne na bardzo słabe zasady i bardzo słabe kwasy.

Promieniowanie radioaktywne

łożyska iglidur® T220 sa odporne na promieniowanie radioaktywne aż do 3 x 10² Gy.

Odporność na promienie UV

Łożyska iglidur® T220 nie są odporne na promieniowanie UV.

Próżnia

Użycie w próżni jest możliwe jedynie warunkowo. Jedynie suche łożyska iglidur® T220 mogą być testowane w próżni.

Własności elektryczne

Lożyska iglidur® T220 sa izolatorami.

Program dostaw

Łożyska iglidur® T220 są produkowane zgodnie ze specyfikacją zamówienia.


Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 0,3 wagi-%
Maks. Absorbcja wilgoci 0,5 wagi-%
Tabela 06: Absorpcja wilgoci przez iglidur® T220

Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

Absorpcja wilgoci

Absorpcja wilgoci łożysk iglidur® A200 wynosi około 0,3% w standardowych warunkach klimatycznych. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,5 %. Absorbcja wilgoci jest tak niska, iż rozszerzenie objętościowe na jej skutek należy brać pod uwagę jedynie w sytuacjach ekstremalnych.


Średnica
d1 [mm]
Wałek h9
[mm]
iglidur® T220
E10 [mm]
Obudowa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 do 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 do 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 do 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 do 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabela 07: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych iglidur® T220 według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montazowe

Łożyska iglidur® T220 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (rekomendowana minimum h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji H7.
 
Po instalacji w oprawie o tolerancji H7 średnica wewnętrzna łożyska automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10.