Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® A350 - Dane o materiale

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® A350 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,42
Kolor niebieski
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,6 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 1,9
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,10 - 0,20
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 0,4

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 2.000 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 110 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 78
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 60
Twardość D w skali Shore'a 76 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +180
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +210
Min. Temperatura pracy °C -100
Przewodność cieplna [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) [K-1 x 10-5] 8 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1011 DIN 53482


Rysunek 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® A350


Wykres 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® A350 o grubości ścianki 1mm przy pracy bezsmarownej na metalowym wałku, przy 20°C, zamontowane w stalowej obudowie.

X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Pobiera [MPa]

Łożyska iglidur® A350 są wykonane w taki sposób, że mogą być stosowane przy dowolnych obciążeniach występujących w przemyśle spożywczym i opakowaniowym. Nawet wysokie obciążenia, jak w urządzeniach podnoszących lub prasach, nie są problemem, a łożyska pracują niezawodnie bez dodatkowego smarowania.


Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (60MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[m/s]

Własności mechaniczne

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Wytrzymałość na ściskanie łożysk iglidur® A350 maleje ze wzrostem temperatury. Wykres 02 ilustruje tą zależność.
 
Na Rys. 03 przedstawiono elastyczną deformację materiału iglidur® A350 przy obciążeniu radialnym. Przy rekomendowanym maksymalnym nacisku powierzchniowym 60 MPa w temperaturze pokojowej odkształcenie jest mniejsze niż 5%.


Maksymalna prędkość powierzchniowa

m/s Prędkość obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 1 0,8 2,5
Chwilowa 1,2 0,9 3
Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

Łożyska iglidur® A350 są dobrze dopasowane do niskich i średnich prędkości, zarówno w obrotowych i oscylujących aplikacjach. Wartości zużycia są zbliżone, co znaczy że nie ma preferowanego typu ruchu. Ruch liniowy także może być ustawiony z iglidur® A350. W razie wysokich prędkości powinno się przetestować czy iglidur® J lub iglidur® 250 mogą być użyte, ponieważ wartość zużycia tych łożysk jest mniejsza.


iglidur® A350 Temperatura aplikacji
Minimalna - 100 °C
Maksymalna ciągła + 180 °C
Maksymalna chwilowa + 210 °C
Dodatkowe zamocowanie osiowe + 140 °C
Tabela 03: Ograniczenia temperaturowe

Temperatury

Odporność temperaturowa iglidur® A350 powoduje, że jest to idealny materiał łożysk w branży spożywczej. Przy wyższych temperaturach niż +140°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska. Współczynnik zużycia łożysk iglidur® A350 wzrasta tylko minimalnie przy wyższych temperaturach. Testy wykazały dobre zużycie dla wszystkich przetestowanych materiałów wałków w temperaturach +100°C.


Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 1 Mpa

X = Prędkośc powierzchniowa [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Wykres 05: Współczynniki tarcia zależnie od obciążenia, v = 0,01 m/s

X = Pobiera [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Współczynniki tarcia dla iglidur® A350 są w średnim zakresie (Rys. 04 i 05).

iglidur® A300 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,1 - 0,2 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Współczynnik tarcia dla łożysk iglidur® A350 na stali (Ra = 1 μm, 50 HRC)


Rys. 06: Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych oraz oscylujących dla różnych materiałów wałów Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0,5 m/s
 


X = Materiał wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum, twardo anodowane
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałów

Stale nierdzewne są z reguły używane standardowo w przemyśle spożywczym. Dlatego też próby były przeprowadzane na materiałach tego typu. Dowiedliśmy, że nie ma jednoznacznego faworyta i zarówno A2, X90 oraz ciężko chromowana stal są odpowiednie. Anodowane aluminium jest również odpowiednie dla ruchu liniowego jak i rotującego.

Rys. 07: Ścieranie dla różnych materiałów wałków. Wykres 07: Zużycie dla różnych materiałów wałków w ruchu obrotowym zależnie od obciążenia

X = Pobiera [MPa]
Y = Zużycie [μm/km]

A = Cf53
B = V2A
C =X90

Średni Odporność
Alkohol +
Węglowodory + to 0
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy +
Silne kwasy +
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady +
+ odporne      0 ograniczona odporność      - brak odporności
Wszystkie specyfikacje dla temperatury pokojowej [+20 °C]
Tabela 05: Odporność chemiczna iglidur® A350


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy > 1011 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1011 Ω

Odporność na substancje chemiczne

Łożyska ślizgowe iglidur® A350 są odporne na kwasy rozcieńczone i alkalia, alkohole i detergenty. Są również odborne na większość smarów. Łożyska iglidur® A350 są odporne na powszechne środki czystości używane w przemyśle spożywczym. Iglidur® A350 jest wrażliwy na estry, ketony, chlorowane węglowodory, aromaty i bardzo polarne rozpuszcalniki.

Promieniowanie radioaktywne

Łożyska iglidur® A350 są odporne na promieniowanie radioaktywne rzędu 2 x 102 Gy.

odporne na promieniowanie UV

Łożyska iglidur® A350 są bardzo odporne na działanie promieniowania UV.
 

Próżnia

Iglidur® A350 ulega odgazowaniu w próżni. Praca w próżni jest możliwa jedynie dla suchego łożyska.

Własności elektryczne

Łożyska iglidur® A350 są izolatorami elektrycznymi.


Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 0,6 wagi-%
Maks. Absorbcja wilgoci 1,9 wagi-%
Tabela 06: Absorpcja wilgoci tworzywa iglidur® A350

Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

Absorbcja wilgoci

Pochłanialność wilgoci przez iglidur® A350 jest niska i może nie być brana pod uwagę przy standardowych łożyskach. Nawet przy pełnym nasyceniu iglidur® A350 nie pochłania więcej niż 1.9% wody.


Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® A350
F10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 do 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 do 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabela 07: Ważne tolerancje według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montażowe

Łożyska iglidur® A350 są to standardowe łożyska do wałków z tolerancją h (zalecana minimalnie h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji h7. Po instalacji oyzska w gniezdzie o średnicy nominalnej, wewętrzna średnica łożyska dopasowuje się do tolerancji F10.