Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® A180 - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® A180 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,46
Kolor biały
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,2 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 1,3
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,05 - 0,23
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 0,31

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 2.300 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 88 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 78
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 28
Twardość D w skali Shore'a 76 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +90
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +110
Min. Temperatura pracy °C -50
Przewodność cieplna [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1011 DIN 53482
Tabela 01: Dane materiału


Rys. 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® A180


Wykres 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® A180 o grubości ścianki 1mm przy pracy bezsmarownej na metalowym wałku, przy 20°C, zamontowane w stalowej obudowie.

X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Pobiera [MPa]


 
Łożyska wykonane z tworzywa iglidur® A180 są odpowiednie do stosowania w bezpośrednim kontakcie z żywnością. Daltego są doskonałym rozwiązaniem łożyskowania dla maszyn spozywczych, pakujących lub w przemyśle medycznym. iglidur® A180 wyróżnia się również podczas mycia lub tam gdzie występuje duża wilgotność, dzieki swojej ekstremalnie niskiej absorbcji wilgoci.


Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (20MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[m/s]

Własności mechaniczne

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Wytrzymałość na ściskanie łożysk iglidur® A180 maleje ze wzrostem temperatury. Wykres 02 ilustruje tą zależność.
 
Na Rys. 03 przedstawiono elastyczną deformację łożyska iglidur® A180 przy obciążeniach radialnych. Poniżej maksymalnego zalecanego obciążenia powierzchniowego 20 Mpa, odkształcenie wynosi mniej niż 2,5 %. Deformacja plastyczna jest nieistotna dla tych obciążeń promieniowych. Jest to jednakże zależne od czasu działania tego nacisku.


m/s Prędkość obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 0,8 0,6 3,5
Chwilowa 1,2 1 5
Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® A180 ma zastosowanie dla niskich prędkości poślizgu. Maksymalne prędkości to 0,8 m/s ( ruchy obrotowe ) i 3,5 m/s ( ruchy liniowe )dla pracy ciągłej na sucho. Wartości przedstawione w tabeli 02 odpowiadają granicom, dla których długoterminowa temperatura robocza wzrasta z powodu tarcia. W praktyce te wartości nie są osiągane, z powodu czynników zewnętrznych.


iglidur® A180 Temperatura robocza
Minimalna - 50 °C
Maksymalna ciągła + 90 °C
Maksymalna chwilowa + 110 °C
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe + 60 °C
Tabela 03: Zakresy temperaturowe dla iglidur® A180

Temperatury

Górna krótkotrwała temperatura aplikacji wynosi +110 °C. Wytrzymałość na ściskanie łożysk iglidur® A180 maleje ze wzrostem temperatury. Wykres 02 ilustruje tą zależność. Temperatura panujaca wewnątrz łożyska również ma wpływ na jego zużycie. Przy wyższych temperaturach niż +60°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.
 


Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 0,75 Mpa

X = Prędkośc powierchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Wykres 05: Współczynniki tarcia zależnie od obciążenia, v = 0,01 m/s

X = Pobiera [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Współczynnik tarcia i odporność na zużycie zmienia się wraz parametrami aplikacji. Ze wzrostem obciążenia współczynnik tarcia znacznie spada (Rys. 04 i 05).

iglidur® A180 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,05 - 0,23 0,09 0,04 0,04
Tabela 04: Współczynnik tarcia dla iglidur® A180 na stali (Ra = 1 μm, 50 HRC)


Rys. 06: Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych oraz oscylujących dla różnych materiałów wałów Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Materiały wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum, twardo anodowane
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałów

Rysunek 06 prezentuje podsumowanie wyników testów pracy różnych materiałów wałów z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur® A180. Idealne połączenie "iglidur® A180/aluminium twardo anodowane". Osiąga dobrą do doskonałej wartość zużycia dla innych materiałów wałka. Z wałkami Cf53, większe zużycie w aplikacjach wahliwych jest wzorowe w porównaniu z aplikacjami obrotowymi (Rys. 07).

Rys. 07: Zużycie przy obrotach i oscylacji Rys. 07: Ścieranie przy zastosowaniach oscylujących i obrotowych z wałem ze stali Cf53 w zależności od obciążenia
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Zużycie [μm/km]
 
A = Obrotowe
B = Oscylacyjne

Średni Odporność
Alkohol +
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0 to -
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady + to 0
+ odporne      0 ograniczona odporność      - brak odporności
Wszystkie specyfikacje dla temperatury pokojowej [+20 °C]
Tabela 05: Odporność chemiczna iglidur® A180


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy > 1012 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1011 Ω
Łożyska iglidur® A180 są izolatorami elektrycznymi.

Odporność chemiczna

Łożyska iglidur® A180 mogą być używane w różnych warunkach pracy oraz w kontakcie z wieloma chemikaliami. Tabela 05 : przegląd odporności chemicznej łożysk iglidur® A180 w temperaturze pokojowej.

Promieniowanie radioaktywne

łożyska iglidur® A180 sa odporne na promieniowanie radioaktywne aż do 3 x 10² Gy. Duże promieniowanie wpływa na pogorszenie lub wręcz utrate właściowości mechanicznych materiału.

Odporność na promienie UV

Łożyska iglidur® A180 są odporne na promieniowanie UV, jednakże własności trybologiczne pogarszają się podczas długotrwałego naświetlania.

Próżnia

W przypadku zastosowań w próżni potencjalnie występująca zawartość wilgoci jest odgazowywana. Z tego powodu łożyska suche są odpowiednie do stosowania w próżni.
 


Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 0,2 wagi-%
Maks. Absorbcja wilgoci 1,3 wagi-%

Tabela 06: Absorpcja wilgoci tworzywa iglidur® A180

Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

wchłanianie wilgoci / wchłanianie wody

Łożyska iglidur® A180 wchłaniają do 0.2% wody przez wilgotność powietrza (+23°C, 50% względnej wilgotności atmosferycznej), kiedy są nasycone wodą pochłaniają 1.3%.


Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® A180
F10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 do 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

Tabela 07: Ważne tolerancje według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montazowe

Łożyska iglidur® A180 są to standardowe łożyska do wałków z tolerancją h (zalecana minimalnie h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji h7. Po zamontowaniu w obudowie przy nominalnej średnicy, wewnętrzna średnica łożyska automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10.