Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® A500 - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® A500 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,28
Kolor Brązowy
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,3 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 0,5
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,26-0,41
Maks. wartości PV (suche) Mpa x m/s 0,28

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 3.600 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 140 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 118
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 120
Twardość D w skali Shore'a 83 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +250
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +300
Min. Temperatura pracy °C -100
Przewodność cieplna W/m x K 0,24 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) K-1 x 10-5 9 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1014 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1013 DIN 53482
Tabela 01: Dane materiału

Wykres 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® A500 o grubości ścianki 1mm przy pracy bezsmarownej na metalowym wałku, przy 20°C, zamontowane w stalowej obudowie.


X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Pobiera [MPa]


 
Łożyska wykonane z tworzywa iglidur® A500 mogą być stosowane w bardzo wysokich temperaturach oraz są dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością (zgodność z wymaganiami FDA). Wykazują się one wyjątkowo dobrą odpornością na substancje chemiczne i są odpowiednie do użytku w trudnych warunkach w maszynach dla przemysłu spożywczego. Chociaż tworzywo iglidur® A500 cechuje się bardzo dużą wytrzymałością, jednocześnie wykazuje doskonałą wytrzymałość na ściskanie nawet w wysokich temperaturach.


Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (120MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[m/s]

Własności mechaniczne

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Wytrzymałość na ściskanie łożysk iglidur® A500 maleje ze wzrostem temperatury. Wykres 02 ilustruje tą zależność.
 
Rys. 02 przedstawia zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy w zależności od temperatury. Połączenie dużej stabilności i wysokiej elastyczności działa bardzo pozytywnie podczas drgań i obciążeń krawędziowych. Ponieważ zużycie łożyska znacznie wzrasta dla nacisków od 10 Mpa do 20 Mpa, zalecamy dokładne sprawdzenie przydatności łożyska do aplikacji z naciskami powyżej tych wartości.


Maksymalna prędkość powierzchniowa

m/s Prędkość obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 0,6 0,4 1
Chwilowa 1 0,7 2
Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® A500 sprawdza się także przy duzych prędkościach poślizgu, ze względu na swoją wysoką odporność temperaturową. Współczynnik tarcia rośnie, jednak wysokie prędkości obrotowe prowadzą do większego nagrzewania się łożyska. Testy pokazuje, że łożysko wykonane z ilgidur® A500 jest bardziej odporne na zużycie w ruchu oscylującym, a dozwolone wartości PV są także wyższe w aplikacjach oscylujących.


iglidur® A500 Temperatura robocza
Minimalna - 100 °C
Maksymalna ciągła + 250 °C
Maksymalna chwilowa + 300 °C
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe + 130 °C
Tabela 03: Zakresy temperaturowe dla iglidur® A500

Temperatury

Krótkotrwała maksymalna dopuszczalna temperatura wynosi +300°C. Ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® A500 maleje. Wykres 02 ilustruje tą zależność. Temperatura panujaca wewnątrz łożyska również ma wpływ na jego zużycie.


Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 0,75 Mpa

X = Prędkośc powierzchniowa [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Wykres 05: Współczynniki tarcia zależnie od obciążenia, v = 0,01 m/s

X = Pobiera [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Współczynnik tarcia zależy od obciążenia, które działa na łożysko (Rys. 04 i 05).

iglidur® A500 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,26 - 0,41 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Współczynnik tarcia dla łożysk iglidur® A500 na stali (Ra = 1 μm, 50 HRC)


Rys. 06 Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych z różnymi materiałami Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
 
X = Materiały wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum, twardo anodowane
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałów

Rysunek 06 prezentuje podsumowanie wyników testów pracy różnych materiałów wałów z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur® A500. Połączenie "iglidur® A500/wałek twardo chromowany" jest idealne do zastosowań obrotowych. Dla obciążeń do 2,0 Mpa, warość zużycia przy tym połączeniu pozostje niezależna od obciążenia. Wałki Cf53 sprawdzają się lepiej w ruchach oscylujących niż obrotowych przy tym samym obciążeniu. W razie pytań prosimy o kontakt.

Rys. 07: Zużycie przy obrotach i oscylacji Rys. 07: Ścieranie przy zastosowaniach oscylujących i obrotowych z wałem ze stali Cf53 w zależności od obciążenia
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Zużycie [μm/km]
 
A = Obrotowe
| B = Oscylacyjne

Średni Odporność
Alkohol +
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy +
Silne kwasy +
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady +
+ odporne      0 ograniczona odporność      - brak odporności
Wszystkie specyfikacje dla temperatury pokojowej [20 °C]
Tabela 05: Odporność chemiczna łożysk iglidur® A500


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy > 1014 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1013 Ω

Odporność chemiczna

Łożyska iglidur® A500 mają doskonałą odporność na środki myjące , tłuszcze, oleje, zasady i kwasy.
 

Promieniowanie radioaktywne

Łożyska iglidur® A500 znajdują się pośród najbardziej odpornych na promieniowanie pośród całej gamy materiałów iglidur®. Łożyska są odporne na promieniowanie od 2 x 105 Gy. Większe promieniowanie prowadzi do utraty własności mechanicznych materiału.

Odporność na promienie UV

Łożyska iglidur® A500 sa w dużym stopniu na promieniowanie UV.

Próżnia

Łożyska iglidur® A500 mogą być używane w próżni jedynie w sposób ograniczony.

Własności elektryczne

Łożyska iglidur® A500 są izolatorami.


Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 0,3 wagi-%
Maks. Absorbcja wilgoci 0,5 wagi-%

Tabela 06: Absorpcja wilgoci tworzywa iglidur® A500

Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

wchłanianie wilgoci / wchłanianie wody

Absorbcja wilgoci łożysk iglidur® A500 wynosi tylko 0,5 % dla nasycenia w wodzie.


Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® A500
F10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 do 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabela 07: Ważne tolerancje według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montazowe

Łożyska iglidur® A500 są to standardowe łożyska do wałków z tolerancją h (zalecana minimalnie h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji h7. Po instalacji oyzska w gniezdzie o średnicy nominalnej, wewętrzna średnica łożyska dopasowuje się do tolerancji F10.